RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjnąKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ZASAD ICH PRZETWARZANIA


1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu, ul. Kochanowskiego 19 , 86-300 Grudziądz.

2. Dane do kontaktu:
a) nr telefonu: 56 46 228 03;
b) e-mail: sp16.grudziadz@interia.pl

3. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Pani Małgorzata Smelkowska.

4. Dane do kontaktu:
a) nr telefonu 56 45 104 71
b) e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl

5. Szkoła Podstawowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu.

7. Podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową nr im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

9. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
c) przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21.

13. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

14. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO


Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 16, zwana dalej szkołą ,którą reprezentuje dyrektor.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
m.smelkowska@um.grudziadz.pl
nr tel. 56 45 10 360 lub 361

3. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w szkole będą przetwarzane przez Administratora:
1) w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawa Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
2) kategoria danych osobowych: wizerunek.

4. Źródłem danych jest system monitoringu.

5. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 7 dni.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 531 03 00

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak wypełnienia tej przesłanki skutkuje opuszczeniem terenu/obiektu objętego monitoringiem.

10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.archiwum wiadomości:
dziś jest 23 lipca 2024 r. jesteś 964768 gościem u nas
©Szkola Podstawowa nr 16 w Grudziądzu